Обява за публична покана

Публична покана на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите за провеждане на процедура „Избор с публична покана”.

Предмет на процедурата е: „Избор на външен изпълнител за организиране на регионални кръгли маси” по проект „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07, Без граници – Компонент 1 – Фаза 2.

Публичната поканата и документацията към нея може да бъде намерена на http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България или да изтеглите от тук.

Краен срок за подаване на оферти: до 14:00 ч. на 17.11.2014 г.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 988 09 78
Факс: 00359 2/ 981 52 15

Проект BG051PO001