ПРОЕКТ „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”

 

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0157-C0001

От 01.06.2013 г. стартира изпълнението на ПРОЕКТ „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”
БЕНЕФИЦИЕНТ по договора е Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите.
ПАРТНЬОР в изпълнението на Проекта е UNESKO YOUTH CLUB OF THESSALONIKI – Гърция.
Проектът ще се осъществи в рамките на  15 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеийския социален фонд на Европеийския съюз и Република България.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към постигане на устойчивост на работните места като следствие от сътрудничеството между целевите групи за развитие на квалификацията на работещите в сферата на търговията и услугите. Общите и специфичните цели на проекта са пряко свързани с целта на приоритетна ос 7: „Транснационално и международно сътрудничество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: Да се изгради платформа, позволяваща на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-добро използване на финансовата помощ ЕСФ в областите: заетост, образование, обучение и учене през целия живот, социално включване, добро управление на проекти и програми.

Проектът ще вложи своя принос към усилията на страната ни за постигане целите на стратегия „Европа 2020” и нейните водещи инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В проекта ще участват представители на работниците и служителите в България от търговията и услугите, от МСП, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, представители на UNESKO CLUB – Гърция.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • чрез създаване и поддържане на интернет страница на проекта, да се даде възможност на максимално широка аудитория да се запознае с дейностите по проекта, с разработените материали и набелязаните цели.
  • да се популяризира финансовата помощ на ЕС;
  • да се разработи пакет от мерки за развитие на квалификацията в сферата на търговията и услугите;
  • да се разработи „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”;
  • да се изготви план за бъдещата съвместна дейност въз основа на създадените в хода на проекта съвместни партньорства.

___________________________________________________
Проектът се осъществява от Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България

 

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001