Споразумение в отрасъл "Търговия" за 2013 г.

СЪЮЗЪТ НА ТЪРГОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ,

НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ – КНСБ И

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

подписаха

СПОРАЗУМЕНИЕ

за минималните осигурителни доходи за категориите персонал в отрасъл "Търговия" за 2013 г.

Днес, 31.07.2012 г. страните по КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятия и други организации: Съюзът на търговците в България, наричан за краткост работодатели и националните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ “Подкрепа” – синдикати, се

С П О Р А З У М Я Х А:

Определят минимални прагове на заплащане на труда и на осигуряване за 2013 год. за категориите персонал в отрасъл “Търговия”, съгласно Националната класификация на професиите, както следва:

1. Ръководители - 1000 лв.

2. Специалисти - 880 лв.

3. Техници и приложни специалисти - 770 лв.

4. Помощен персонал - 550 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - 460 лв.

6. Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство - 380 лв.

7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии - 510 лв.

8. Машинни оператори и монтажници - 490 лв.

9. Професии, неизискващи специална квалификация - 410 лв.

 

Споразумението е неразделна част от отрасловия КТД.

 

Споразумението се изготви в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за МТСП.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

СЪЮЗ НА ТЪРГОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Р. Цветков/

 

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

НСФ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Михова/

 

КТ “ПОДКРЕПА” - НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Христова/

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001