Минимални осигурителни доходи за 2012 г. в системата на ЦКС

ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - КНСБ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА, КРЕДИТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ - КНСБ

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

С П О Р А З У М Е Н И Е 

 

Днес, 09.09. 2011 година – Централен кооперативен съюз – наричан за краткост “РАБОТОДАТЕЛ” и Националните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ “Подкрепа” – наричани за краткост “СИНДИКАТИ” се:

 

С П О Р А З У М Я Х А:

ОПРЕДЕЛЯТ МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА 2012 година за категориите персонал съгласно Националната класификация на професиите в системата на ЦКС, както следва:

1. Ръководни служители..................…………………………............................................… 550 лв.

2. Специалисти………………………………………................................................................ 500 лв.

3. Приложни специалисти...................................................................………....………… 440 лв.

4. Помощен персонал..............…………………………....................................……………….. 365 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната…………..........……… 350 лв.

6. Производители в селското , горското и рибно стопанство...............................……… 330 лв.

7. Квалифицирани производствени работници............................................................ 355 лв.

8. Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства .................................. 375 лв.

9. Нискоквалифицирани работници................................................................……….... 290 лв.

 

Споразумението се изготви в пет еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Министерство на труда и социалната политика.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ:

Централен кооперативен съюз

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П. Стефанов/

 

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

Независима синдикална федерация на кооперативните организации

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/М.Йорданова/

 

Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Михова/

 

Национална федерация “Търговия, услуги, контролни органи и туризъм”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Христова/

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001